Personuppgifter och registerbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning och register över behandling

 

enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR (EU 2016/679) art. 30 samt Dataskyddslag (1050/2018)

 

Behandlingens namn

Medborgarinstitutets kursadministrationsprogram

 

Personuppgiftsansvarig

Pedersöre kommun/Pedersöre medborgarinstitut

 

Kontaktperson i ärenden gällande behandlingen

Medborgarinstitutets rektor

 

Dataskyddsombud

Guy Sjö

 

Behörigheter

Medborgarinstitutets fast anställda personal och personal som sköter fakturering av kursavgifter.

 

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare

så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

 

Laglig grund för behandlingen

Avtal, Lagen om fritt bildningsarbete 632/1998, §24

 

Kategorier av registrerade

Kursdeltagare, vårdnadshavare, lärare, anställda.

 

Kategorier av personuppgifter

Obligatoriska uppgifter: för‐ och efternamn, personbeteckning, adress och e‐post.

För minderåriga barn registreras även vårdnadshavarens uppgifter, då

vårdnadshavaren är betalningsskyldig för barnets kursavgifter.

Frivilliga uppgifter: mobiltelefon

Används för identifiering av kursdeltagare och lärare, postning, användarnamn i

anmälningssystemet samt för meddelanden direkt till person.

Gällande lärare samlas även uppgifter som behövs som lönesättningsgrund och

sådana som behövs för löneräkningen.

Google Analytics använder cookies för att anonymt hämta information om hur besökarna använder webbplatsen. Exempel på information som lagras är antalet sidvisningar, hur besökarna hittade webbplatsen och antalet besök. Avsikten är att hjälpa oss att öka webbplatsens användbarhet.

Integritetskänsliga (speciellt skyddsvärda) personuppgifter

Minderårigas kontaktuppgifter, ev. hälsouppgifter, underskrift eller användarnamn.

 

Behandling av personbeteckning

Personbeteckningen kan behandlas när det krävs identifiering av den registrerade.

 

Uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in vid kursdeltagares och lärares kontoregistrering.

 

Mottagargrupper

Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen:

Kön, modersmål, utbildningsnivå, huvudsaklig sysselsättning.

 

Personuppgiftsbiträden

Creamarketing Ab Oy, Bangatan 7, 65100 VASA, tfn: 010 421 8860

 

Förvaringstider för uppgifter eller kriterier för fastställandet av denna

Personuppgifterna gallras kontinuerligt varvid det bedöms om ändamålet för

behandling av personuppgiften kvarstår. Integritetskänsliga personuppgifter raderas

snarast möjligt.

 

Beskrivning av tekniska och organisatoriska säkringsåtgärder

A. Manuellt material

Uppgifterna uppbevaras i låsta utrymmen eller i låsta lådor och skåp.

B. Elektroniska register

Personliga inloggningar via AD. Behörighetsstyrningar. Lösenord krypteras.

Övervakade servrar, låsta och larmade utrymmen. Daglig backup.

 

Information till den registrerade

Dataskyddsbeskrivningarna finns till påseende vid informationen, Kommungården i

Pedersöre, Skrufvilagatan 2, FI‐68910 Bennäs eller vid utlåningsdisken,

Huvudbiblioteket i Pedersöre, Vasavägen 1, FI‐68910 Bennäs.

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att ta del av informationen personuppgiftsansvarige lagrar

om personen genom att begära ut ett registerutdrag.

Den registrerade har rätt att kräva att personuppgiftsansvarige utan obefogat

dröjsmål korrigerar eventuella ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Den registrerade har de rättigheter som nämns i dataskyddsförordningen GDPR, bland annat

rätten att neka personuppgiftsansvarige att dela uppgifter om den registrerade för

direktmarknadsföring eller annan motsvarande användning.

Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av

personuppgifterna genom att klaga hos dataombudsmannen.