Personuppgifter och registerbeskrivning

Beskrivning av Pedersöre MI:s register över MI:s kurser, lärare och elever. 
För minderåriga elever registreras även elevens vårdnadshavare.

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registrets namn
Kursadministrationsprogrammets personregister, eKurs.

Registeransvarig
Pedersöre kommun/Pedersöre medborgarinstitut

Registrets kontaktperson
Medborgarinstitutets rektor

Registerärenden sköts av
Personuppgiftsbiträden: medborgarinstitutets fast anställda personal och personal som sköter fakturering av kursavgifter.

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

Registrets datainnehåll
Obligatoriska uppgifter
För- och efternamn
Personsignum
Adress
E-post
Minderåriga barns vårdnadshavare
Frivilliga
Mobiltelefon

Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen
Kön
Modersmål                                       
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

Används för

Identifiering av kursdeltagare och lärare
Postning
Användarnamn i anmälningssystemet
Vårdnadshavaren är betalningsskyldig för kursavgiften

För meddelanden direkt till person

 

 

 

Rutiner för insamlande av uppgifter
Personuppgifter samlas in vid kursdeltagares och lärares kontoregistrering.

Utlämnande av personuppgifter
Informationen i registret överlåts inte till utomstående part förutom till myndigheter som på lagstadgade grunder samlar in data om verksamheten.

Principer för skyddandet av registret
All registrering av uppgifter i anmälningsskedet går via en säker SSL-skyddad https-förbindelse. Användningen av kursadministrationsprogrammet är skyddad med användarnamn och lösenord. Uppgifterna förvaras i registrets databas.

Granskningsrätt
Den registrerade har rätt att granska och få se registeruppgifter om sej själv och på begäran få kopior på dessa. Granskningsrätten skall förverkligas ofördröjligen och den är gratis en gång per år. En begäran om granskning av uppgifter kan framställas i samband med ett personligt besök där identiteten kontorolleras. Uppgifterna skickas med rekommenderad post eller via tjänsten Suomi.fi.

Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Den personuppgiftsansvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktigt, onödig, bristfällig eller föråldrad. En rättelsebegäran görs i samband med ett personligt besök där identiteten kontrolleras eller via tjänsten Suomi.fi.
Ifall granskningsrätten avslås, så skall den personuppgiftsansvarige ge ett skrifltigt nekande intyg. I det nekande intyget måste också nämnas orsaken till nekandet.
Det görs inget automatiskt beslut eller profilering med de registrerade personuppgifterna som finns i systemet.