Avgifter

Kursavgiften omnämns vid kursen i fråga och betalas med faktura som postas hem till kursdeltagaren. Om en kurs av någon anledning måste avbrytas från institutets sida återbetalas betald avgift till den del som den överstiger 4 €.

Kursavgifter kan även betalas med s.k. kultursedlar och motionssedlar.

  • Dessa ges åt läraren senast vid tredje kurstillfället. Därefter tas sedlarna inte längre emot. Sedlarna skall täcka hela kursavgiften. Vid föreläsningar skall sedlarna inlämnas till MI-personalen vid föreläsningstillfället.
  • Vi är också med i SporttiPassi och våra fakturor kan betalas som nätbetalning med din personliga SporttiPassi-kod. Mera information fås av din arbetsgivare och på SporttiPassi

Arbetslösa pedersörebor har rätt att avgiftsfritt delta i två kurser per kalenderår under förutsättning att deltagaravgiften per kurs inte överstiger 25 €. Överstigande del betalar den arbetslöse själv.

Arbetslöshetsintyg från arbetskraftsbyrån bör lämnas till MI i samband med kursanmälan vid varje ny termin, eller till läraren vid första kurstillfället. Fakturerad kursavgiftkrediteras ej.